Vitajte na stránke spoločnosti COMITY, s.r.o.

Spoločnosť COMITY, s.r.o. vznikla v roku 1993. V rozsahu svojich služieb - predmetu činnosti podľa obchodného registru, ponúka zákazníkom celé spektrum služieb súvisiacich a potrebných v procese investičnej výstavby. Má najmä dlhoročné skúsenosti s projektovou a inžinierskou prípravou stavieb, vrátane súvisiacich prieskumných prác a majetkovoprávneho vysporiadania, s poskytovaním konzultačnej činnosti a činnosti stavebného dozoru, resp. s technickou asistenciou. Tieto skúsenosti má overené aj vlastnou stavebnou činnosťou v období rokov 1995 až 1997, kedy sa podieľala výrazným spôsobom aj na realizácii stavebných prác na niektorých stavbách pozemného charakteru (najvýraznejšie na stavbe "Polyfunkčný objekt 200 bytových jednotiek na Šancovej ulici v Bratislave"). Svoje vyše 14 ročné pôsobenie na trhu projektových prác, inžinierskej činnosti, ale aj vlastných stavebných prác, môže spoločnosť COMITY, s.r.o. (do roku 2004 pod názvom REMING, s.r.o., so sídlom na Bajkalskej ulici č. 41 v Bratislave), prezentovať viacerými významnými stavbami v oblasti pozemných stavieb, stavieb cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry.